سلام علیکم عبادات قبول

برادران و خواهران برای شروع جلسه نهم جریان شناسی باید تحلیل های خودتان را در مورد دو جلسه قبل کامل کنید تا امکان ادامه بحث و تحلیل جریانها فراهم شود