مطالعه جزوه تا پایان صفحه 41+ ارائه شاخصهایی برای دسته بندی جناحها به چپ و راست و تحلیلی از وضعیت این جناح بندی در امروز

جلسه چهارم