مطالعه جزوه (بازشناسی مبانی فکری انجمن حجتیه نوشته مرتضی فیروزآبادی) + ارائه تحلیلی از وضعیت امروز انجمن حجتیه

جلسه پنچم

دانلود جزوه بازشناسی مبانی فکری انجمن حجتیه از مرتضی فیروزآبادی