اطلاعیه :

* شرکت تمامی اعضای شورای حوزه و پایگاه بسیج دانشجویی دانشگاه بجنورد در طرح مطالعاتی"شهید نظم بجنوردی" الزامی است. *