لطفا نظرات خود درباره ی طرح و نحوه برگزاری آن و سایر موارد را در این پست قرار دهید

باتشکر