جلسه هشتم

مطالعه جزوه تا صفحه 78 + رویکرد جریانهای سیاسی فعال(موافق-میانه-مخالف) در مواجهه با دولت سازندگی را تبیین و سپس نقد نمایید