تا صفحه 14 جزوه + ارائه خلاصه بحث از صفحه 5 تا  14 از سوی هر یک از دانشجویان

جلسه دوم

از تمامی شرکت کنندگان در طرح درخواست می شود تا به محض قرار گرفتن پست جدید برای هرجلسه کلاس جریان شناسی، تکالیف و فعالیت های مربوط به آن جلسه را انجام دهند و کار را به ساعات پایانی موکول نکنند.

باتشکر