جلسه هفتم

مطالعه جزوه تا صفحه 65 + تحلیل و بررسی برنامه ها وسیاستهای دولت سازندگی