تا صفحه 31 + ارائه تحلیلی از ولایت مطلقه فقیه ناظر بر تحولات مطرح شده در جزوه از سوی دانشجو

جلسه سوم