سلام علیکم عبادات قبول

ضمن تشکر از برادران و خواهران: فیض بخش، سبحانی، گرزین، موسی الرضایی و قدرتی، که تحلیل هایشان را به موقع انجام داده اند، عزیزان دیگر هم باید تحلیل خود را در خصوص بازه زمانی و جریان های ذکر شده برای درس اول سریعتر ارسال کنند.

خواهران و برادرانی که تحلیل هایشان را ارسال نموده اند  لطفا به پست مربوطه ذیل تحلیل خودشان مراجعه کنند و نقدهای بنده را ببینند.